Η ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ ΑΔΙΚΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

(Μεγάλου Βασιλείου)

“Εάν ο καθένας, κρατών αυτό πού χρειάζεται δια να θεραπεύση τάς
ανάγκας του, άφηνε το περίσσευμα εις τον έχοντα ανάγκην, τότε κανένας
δεν θα ήταν πλούσιος, κανένας δεν θα ήταν πτωχός.  Δεν εξήλθες γυμνός από
την κοιλίαν; Δεν θα επιστρέψης καί πάλιν γυμνός εις την γήν; Αυτά δε πού
έχεις τώρα, από που τα έχεις;

Εάν μεν λέγης, ότι από την τύχην, είσαι άθεος, διότι δεν γνωρίζεις τον δημιουργόν, ούτε ευχαριστείς τον δοτήρα. Εάν δε παραδέχεσαι ότι από τον θεόν είναι, πες μου τον λόγον δια τον οποίον τα έλαβες.

Μήπως ο θεός είναι άδικος πού άνισα μοιράζει εις ημάς τα αναγκαία δια την ζωήν; Διατί εσύ πλουτείς και εκείνος είναι πτωχός;

Δια κανένα άλλον λόγον, παρά δια να λαβής έξάπαντος και εσύ τον μισθόν της άγαθότητος και της καλής διαχειρίσεως, και εκείνος δια να τιμηθή με τα
μεγάλα έπαθλα της υπομονής. 

Εσύ όμως, αφού τα περιέλαβες όλα εις τους αχόρταγους κόλπους της πλεονεξίας, νομίζεις ότι κανένα δεν αδικείς, όταν τόσους πολλούς άποστερής. Ποιός είναι ο πλεονέκτης; Αυτός πού δεν αρκείται εις την αυτάρκειαν. Ποιός δε είναι ο άπαργας; Αυτός πού αφαιρεί αυτά πού ανήκουν εις τον καθένα. Δεν είσαι συ ο πλεονέκτης; Δεν είσαι συ ο άρπαγας, όταν ιδιοποιήσαι αυτά τα ίδια πού εδέχθης προς διαχείρισιν;

Ή αυτός μεν πού απογυμνώνει τον ντυμένον θα ονομασθή λωποδύτης, εκείνος δε που δεν ενδύει τον γυμνόν, ενώ ημπορεί να το κάμη, αξίζει να ονομασθή με άλλο όνομα; Το ψωμί πού κρατάς εσύ, είναι αυτού πού πεινά. Το ένδυμα πού φυλάσσεις εις τα ιματισθήκας, είναι αυτού πού γυμνητεύει. Τα
παπούτσια πού σαπίζουν εις σε, είναι του ξυπόλυτου. Το αργύριον που
έχεις παραχωμένον, είναι αυτού πού το χρειάζεται. Λοιπόν τόσους αδικείς,
όσους ημπορούσες να ευεργετήσης!”.


(Στο κείμενο διατηρείται η ορθογραφία της "Καθαρεύουσας"), μπορείτε να δείτε και σχετική βιβλιογραφία
(βλ. Ευαγγ. Θεοδώρου - Καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανθολόγιο Πατερικών Κειμένων, Αθήνα: ΟΕΔΒ 1982, σελ. 165. Περικοπή από την ομιλία του Μ. Βασιλείου “περί πλεονεξίας”. [Ε.Π. 31, 276-277]).

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ: Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΙΑ

 

Επιστροφή στην Κεντρική Ιστοσελίδα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ